U svezi upita W. stambene štedionice d.d. o načinu obračuna poreza i doprinosa za savjetnike njihove stambene štedionice, koji su vanjski suradnici i koji putem ugovora o djelu sklapaju s novim stambenim štedišama ugovore o stambenoj štednji te za taj posao dobivaju proviziju, u nastavku odgovaramo: Člankom 32. st. 3. toč. 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) propisano je da se drugim dohotkom smatra razlika između svakoga pojedinačnog primitka po osnovi djelatnosti trgovačkih putnika, agenata, akvizitera, sportskih sudaca i delegata, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, konzultanata, sudskih vještaka te druge slične djelatnosti (st. 3. toč. 4. ovog članka) umanjen za propisane izdatke iz st. 4. i 5. ovoga članka. Člankom 32. st. 4. propisano je da se izdatcima koji se priznaju pri utvrđivanju drugog dohotka smatraju uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja iz primitaka, prema posebnim propisima. Člankom 48. st. 1. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se predujam poreza na dohodak od drugog dohotka plaća po odbitku, po stopi od 25% bez priznavanja osobnog odbitka iz čl. 36. ovoga Zakona. Slijedom navedenog, a sukladno odredbama čl. 48. st. 2. Zakona o porezu na dohodak ...