U vezi upita gosp. E. A. o pravilnom načinu oporezivanja povremenih usluga turističkog vodiča prema sklopljenim ugovorima o djelu s turističkim agencijama kao drugog dohotka ili dohotka od samostalne djelatnosti turističkih djelatnika, u nastavku odgovaramo: Člankom 32. st. 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) propisano je da se drugim dohotkom smatra razlika između svakoga pojedinačnog primitka prema st. 2., odnosno st. 3. ovoga članka umanjen za propisane izdatke iz st. 4. i 5. ovoga članka. Člankom 32. st. 3. toč. 4. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se primicima prema st. 1. ovog članka osobito smatraju, između ostalog, primici po osnovi djelatnosti trgovačkih putnika, agenta, akvizitera, športskih sudaca i delegata, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika, konzultanata, sudskih vještaka te druge slične djelatnosti. Izdacima koji se priznaju pri utvrđivanju drugog dohotka iz st. 1. ovoga članka smatraju se uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja iz primitaka, prema posebnim propisima. Člankom 48. st. 1. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se predujam poreza na dohodak od drugog dohotka plaća po odbitku, po stopi od 25% bez priznavanja osobnog odbitka iz čl. 36. ovoga Zakona. Člankom 32. st. 6. Zakona o ...