U dopisu što nam ga je uputilo dioničko društvo "A"- držatelj carinskog skladišta tipa D, navode da će u carinsko skladište tipa D smjestiti robu vlasništvo stranog principala i po njegovom nalogu otpremati je u druge zemlje, bez ulaska u carinsko područje Republike Hrvatske. Dioničko društvo "A" će u ime i za račun inozemnog naručitelja koji prodaje robu krajnjim kupcima u trećim zemljama, te u ime i za račun principala, izdavati račune, voditi evidencije i organizirati otpremu robe. Manji dio robe uvoziti će u tuzemstvo. Za svoje usluge posredovanja izdavati će račune principalima i inozemnim naručiteljima. Na upit podliježe li ovaj posrednički posao oporezivanju porezom na dodanu vrijednost, odgovaramo u nastavku. Prema odredbama članka 5. stavak 4. točka 4. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine od br. 47/95. do 73/00.) mjestom oporezivanja posredničke usluge smatra se mjesto isporuke dobra ili obavljene usluge za koju je posredovanje obavljeno. U smislu odredbe članka 5. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost mjestom isporuke dobra za koje je izvršeno posredovanje razumijeva se mjesto gdje se dobro nalazi u trenutku isporuke ako nije otpremljeno, odnosno ako je ...