Porezni obveznik iz dostavnog popisa dostavio nam je upit o primjeni odredbe članka 39. stavka 1. točke b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 73/13., 99/13. – Rješenje USRH, 148/13., 153/13.– Rješenje USRH i 143/14., dalje u tekstu: Zakon) na usluge i isporuke dobara koje obavlja poliklinika – trgovačko društvo. U vezi s navedenim očitujemo se u nastavku. Odredbama članka 39. stavka 1. točke b) Zakona i članka 50. stavka 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 79/13., 85/13. – ispravak, 160/13. i 35/14., dalje u tekstu: Pravilnik) propisano je da se PDV ne plaća na usluge bolničke i medicinske njege i s time usko povezane usluge i isporuke dobara koje obavljaju tijela s javnim ovlastima, ili koje, u uvjetima koji su u socijalnom smislu slični uvjetima koji se primjenjuju na tijela s javnim ovlastima obavljaju osobito zdravstvene ustanove: domovi zdravlja, hitna medicinska pomoć, poliklinike, opće i specijalne bolnice i klinike. Ove isporuke dobara i obavljene usluge kao i usluge zdravstvene njege koje obavljaju zdravstvene ustanove za njegu u kući oslobođene su plaćanja PDV-a i u slučaju kad ih obavljaju tijela odnosno pravne osobe s javnim ovlastima ...