Mišljenja.hr

Uredba o naknadi štete po osnovi otuđenja mineralne sirovine

Datum objave: 14.01.2022.

Uredba o naknadi štete po osnovi otuđenja mineralne sirovine objavljena je u Narodnim novinama br. 6/21., stupa na snagu 15. siječnja 2022. godine.

Ovom Uredbom određuje se naknada štete po osnovi otuđenja mineralne sirovine nastale radnjom fizičke ili pravne osobe koja je bez valjane pravne osnove obavljala rudarske radove.
Fizička ili pravna osoba koja je bez valjane pravne osnove obavljala rudarske radove, dužna je nadoknaditi štetu nastalu protupravnim izvođenjem radova Republici Hrvatskoj, kao vlasniku rudnog blaga.
Vrstu i količine protupravno otkopane ili pridobivene mineralne sirovine utvrđuje rudarski inspektor Državnog inspektorata temeljem zapisnika o obavljenom nadzoru.

  • Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o naknadi štete po osnovi otuđenja mineralne sirovine (Narodne novine br. 55/19.).
« Povratak

Može vas zanimati