Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja objavljena je u Narodnim novinama br. 52/13., stupa na snagu 11. svibnja 2013.   Ovom Uredbom utvrđuju se kriteriji, mjerila i postupak za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja države i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Ova Uredba primjenjuje se na dužnika fizičku osobu i dužnika pravnu osobu, a odredbe ove Uredbe se ne odnose na dugove i potraživanja s osnove javnih davanja, izuzev onih s osnove naknada za koncesije. Odredbe ove Uredbe primjenjuju se i na nedospjele, a nepodmirene obveze prema državi, odnosno jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave koja bi bila prihod državnog proračuna Republike Hrvatske, odnosno proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, osim onih s naslova javnih davanja, izuzev naknada za koncesije. Zahtjev za otpis ili djelomičan otpis duga podnosi se na obrascima ZFO i ZPO, ti su obrasci sadržani u Prilogu 1. i Prilogu 2. i sastavni su dio ove Uredbe ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.