Na temelju odredbi članka 6. točke 7., 9. i 17. Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine br. 25/12. i 112/12.) radi jedinstvenog postupanja u primjeni Zakona o PDV-u (Narodne novine br. 47/95., 106/96., 164/98., 105/99., 54/00., 73/00., 127/00., 48/04., 82/04., 90/05., 76/07., 87/09., 94/09. i 22/12. u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o PDV-u (Narodne novine br. 149/09., 89/11., 29/12. i 64/12., u daljnjem tekstu: Pravilnik) u vezi s popunjavanjem i podnošenjem konačnog obračuna PDV-a, pomoćnica ministra, ravnateljica Porezne uprave daje službenicima Porezne uprave

 

 

 

 

UPUTU za sastavljanje i podnošenje konačnog obračuna PDV-a za 2012. godinu

 

 

 

  1.     Obveznici i rokovi za podnošenje konačnog obračuna PDV-a Člankom 18. stavkom 2. Zakona i člankom 115. stavkom 3. i 4. Pravilnika, propisano je da obveznik PDV-a, mora predati mjerodavnoj ispostavi Porezne uprave prema svome sjedištu odnosno prebivalištu konačni obračun PDV-a na obrascu PDV-K. Napominjemo da se odredbe Zakona o izmjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 136/12.) i Pravilnika o ...