Na temelju odredbi čl. 6., t. 7. i 15. Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine br. 67/01. i 94/01.), radi jedinstvenog postupanja u primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 73/00. - u daljnjem tekstu: Zakona) i Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 60/96. do 198/03. - u daljnjem tekstu: Pravilnika), u svezi s popunjavanjem i podnošenjem konačnog obračuna PDV-a, ravnatelj Porezne uprave daje službenicima Porezne uprave UPUTU za sastavljanje i podnošenje konačnog obračuna PDV-a za 2003. godinu 1. Obveznici i rokovi za podnošenje konačnog obračuna PDV-a Člankom 18., st. 2. Zakona i čl. 86., st. 3. Pravilnika, propisano je da obveznik PDV-a, mora predati mjerodavnoj ispostavi Porezne uprave prema svome sjedištu odnosno prebivalištu konačni obračun PDV-a na obrascu PDV-K. Tijekom godine porezni obveznici su PDV obračunavali i plaćali u mjesečnim obračunskim razdobljima, a porezni obveznici čija je vrijednost isporučenih dobara i usluga uključujući i PDV u prethodnoj kalendarskoj godini u odnosu na godinu za koju se radi konačni obračun bila manja od 300.000,00 kuna mogli su plaćati PDV u tromjesečnim obračunskim razdobljima. Za obveze PDV-a po obračunskim razdobljima podnose se ...