Uputa za sastavljanje i podnošenje konačnog obračuna PDV-a za 2011. godinu

 

   

 

1.  Obveznici i rokovi za podnošenje konačnog obračuna PDV-a

 

 

 

Člankom 18. stavkom 2. Zakona i člankom 115. stavkom 3. i 4. Pravilnika, propisano je da obveznik PDV-a, mora predati mjerodavnoj ispostavi Porezne uprave prema svome sjedištu odnosno prebivalištu konačni obračun PDV-a na obrascu PDV-K.

 

 

 

Tijekom godine porezni obveznici su PDV obračunavali i plaćali u mjesečnim obračunskim razdobljima, a iznimno porezni obveznici čija je vrijednost isporučenih dobara i usluga uključujući i PDV u prethodnoj kalendarskoj godini u odnosu na godinu za koju se radi konačni obračun bila manja od 300.000,00 kuna mogli su plaćati ...