Ova je Uputa izvan snage, vidjeti novu Uputu ovdje.

1. OPĆE ODREDBE Ovom Uputom propisuje se provedba postupka uvoznoga carinjenja robe u slučajevima kada se zahtijeva postupak puštanja robe u slobodni promet bez obračuna poreza na dodanu vrijednost jer je roba namijenjena osobi u drugoj zemlji članici EU.  Propisi kojima se regulira primjena ovih postupaka su: 1. Uredbe Vijeća EEZ-a br. 2913/92, kojom se donosi Carinski zakonik Zajednice (SL L 302, 19.10.1992. - u daljnjem tekstu Carinski zakonik ili CZZ) i sve njene izmjene i dopune, 2. Uredbe Komisije EEZ-a br. 2454/93, kojom se utvrđuju odredbe za provedbu Uredbe Vijeća EEZ-a br. 2913/92, (SL L 253, 11.10.1993. - u daljnjem tekstu Uredba za provedbu Carinskog zakonika - UPCZZ) i sve njene izmjene i dopune, 3. Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, br. 73/13), članak 41. stavak 1. točka a) i d) i članak 44. stavak 1. točka 26. i članak 44. stavak 2., 4. Pravilnik o popunjavanju JCD („Narodne novine“, br. 77/13). Osnovni pojmovi koji se koriste imaju sljedeće značenje: * Postupak 42 – postupak puštanja u slobodni promet ...