Dopuna ove Upute za 2016. godinu može se vidjeti klikom miša ovdje.

Uputa o sastavljanju i podnošenju porezne prijave obveznika poreza na dobit i obračunavanju poreza na dobit po godišnjem obračunu za 2015. godinu

U skladu s odredbama članka 35. Zakona i članka 46. Pravilnika, porezni obveznik poreza na dobit dužan je za razdoblje za koje se utvrđuje porez podnijeti prijavu poreza na dobit – Obrazac PD.

I. Propisi na temelju kojih se sastavlja porezna prijava:

Uz Zakon i Pravilnik, pri obračunu poreza na dobit i sastavljanju porezne prijave, primjenjuju se, između ostalog, i sljedeći propisi:

Zakon o računovodstvu (Narodne novine, broj 109/07 i 54/13) Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (Narodne novine, broj 38/08, 12/09 i 130/10) Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, 125/13, 148/13, 143/14 i 135/15) Pravilnik o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06 , 68/07, 146/08, 2/09,  9/09 – ispravak, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13, 157/14 i 137/15) Opći porezni zakon (Narodne novine, broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13 i 26/15) ...