1. Uvodne odredbe Ovom Uputom se, u cilju osiguranja provedbe odgovarajućeg nadzora, daje sistematizirani pregled sadržaja relevantnih propisa iz područja prava intelektualnog vlasništva te daju dodatna pojašnjenja vezano uz specifičnosti provođenja nadzora kao i pokretanja prekršajnih i kaznenih postupaka u tom području (žig, industrijski dizajn, autorsko pravo, patent, oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla proizvoda i usluga). Sastavni dio ove Upute čini popis prekršajnih i kaznenih odredbi pojedinih zakona koji uređuju područje intelektualnog vlasništva (Prilog 1). Postupanje u području mjera carinske provedbe prava intelektualnog vlasništva predmet je Upute o poduzimanju carinskih mjera za provedbu prava intelektualnog vlasništva (u daljnjem tekstu: Uputa br. 1/14). 2. Zakonodavni okvir u području prava intelektualnog vlasništva Okolnosti na temelju kojih ovlašteni carinski službenici provode nadzor područja prava intelektualnog vlasništva (žig, industrijski dizajn, autorsko pravo, patent, oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla) propisuju sljedeći zakoni: -Zakon o žigu (Narodne novine br. 173/03., 76/07., 30/09. i 49/11.); -Zakon o industrijskom dizajnu (Narodne novine br. 173/03., 76/07., 30/09. i 49/11.); -Zakon o patentu (Narodne novine br. 173/03., 87/05., 76/07., 30/09., 128/10., 49/11. i 76/13.); -Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (Narodne ...