1. OPĆE ODREDBE Ovom uputom pojašnjava se uporaba carinskih postupaka i provedba mjera carinskog nadzora nad robama koje se kreću iz carinskog područja Europske zajednice (u daljnjem tekstu – Zajednica)  u carinsko područje Zajednice  preko neumskog koridora. Provedba mjera carinskog nadzora propisana je: - Uredbom Vijeća EEZ-a br. 2913/92 kojom se donosi Carinski zakonik Zajednice (SL L 302, 19.10.1992. - u daljnjem tekstu Carinski zakonik ili CZZ) i sve njene izmjene i dopune (čl. 4., 37., 82., 83.,163.-165.,180.,); - Uredbom Komisije EEZ-a br. 2454/93 kojom se utvrđuju odredbe za provedbu Uredbe Vijeća EEZ-a br. 2913/92 kojom se donosi Carinski kodeks Zajednice (SL L 253, 11.10.1993. - u daljnjem tekstu Uredba za provedbu Carinskog zakonika ili UPCZZ) i sve njene izmjene i dopune (čl. 313.-336.); - Uredbom Vijeća (EZ) br 479/13 o oslobođenju od obveze podnošenja ulazne i izlazne skraćene deklaracije za robe Zajednice koji se kreću preko neumskog koridora (Sl L 139, 25.05.2013.). Carinski status robe propisan je odredbama članka 4. st. 6. CZZ i predstavlja određenje robe kao „robe Zajednice“(ili robe Unije) i „robe koja nema status robe ...