Uputa 3/13

 

1. PODRUČJE PRIMJENE Prilikom uvoza robe u Europsku uniju (EU) može se primijeniti preferencijalna (povlaštena) stopa carine po tri različita osnova i to temeljem: * Ugovora o slobodnoj trgovini i Protokola o podrijetlu (između EU i određene zemlje ili između EU i grupe zemalja), * Autonomnih (jednostranih) povlastica koje EU daje robi podrijetlom iz manje razvijenih zemlja prilikom uvoza u EU, * Carinske unije. Dok je Ugovorima o slobodnoj trgovini i autonomnim aranžmanima predviđena primjena preferencijalne stope carine za robu koja je stekla preferencijalno podrijetlo u određenoj zemlji ili grupi zemalja i prati je pravovaljani dokaz o podrijetlu robe, za robu će se u okviru carinske unije primijeniti preferencijalna stopa carine na uvoz za robu koja je stekla status „robe u slobodnom prometu“ u zemlji izvoza, a ne na robu koja je stekla status robe s podrijetlom u zemlji izvoza. Međutim, treba istaknuti da se za robu koja se uvozi u okviru carinske unije primjenjuju sve mjere trgovinske politike. 2. ZAKONSKA OSNOVA za primjenu EU ima sklopljene dvostrane ugovore sa sljedećim državama: * Europski gospodarski prostor (EAA) (1) - obuhvaća EU, Island, Norvešku i ...