Ovom se Uputom propisuju uvjeti za primjenu napomene uz poglavlje 98 Kombinirane nomenklature vezano uz pojednostavljeno razvrstavanja cjelovitih industrijskih postrojenja koje se izvozi u nesastavljenom ili u rastavljenom stanju, u više pošiljaka kroz određeni vremenski period (u daljnjem tekstu, postupni izvoz). Odredbe ove Upute primjenjive su na zahtjev izvoznika. 1. Zakonska osnova Ova uputa temelji se na: – Uredbi Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (Sl. list br. L 256 od 07.09.1987), – Kombiniranoj nomenklaturi, odnosno Prilogom I Uredbe 2658/87, koja se donosi svake godine najkasnije do kraja listopada i primjenjuje se tijekom sljedeće kalendarske godine, – općim pravilima za primjenu Kombinirane nomenklature, koja su njezinim sastavnim dijelom, posebice napomeni uz poglavlje 98 Kombinirane nomenklature, – Uredbi Komisije (EZ) br.113/2010 od 09. veljace 2010. o provedbi Uredbe (EZ) br. 471/2009 Europskog parlamenta i Vijeća o vanjskotrgovinskoj statistici Zajednice u trgovinu sa zemljama nečlanicama.

2. Definicije pojmova Pojedini pojmovi korišteni u ovoj Uputi imaju sljedeće značenje: – industrijsko postrojenje je kombinacija strojeva, uređaja, naprava, opreme, instrumenata i materijala koji zajedno tvore velike, stacionarne jedinice za proizvodnju ...