1. Opće odredbe Ovom Uputom se uređuje postupanje Ministarstva financija RH, Carinske uprave (u daljnjem tekstu: Carinska uprava), odnosno: – Odjela za kontrolu robe s ograničenjima u Sektoru za nadzor Središnjeg ureda; – odjela za mobilne jedinice u Sektoru za nadzor Središnjeg ureda; – službi za nadzor u područnim carinskim uredima; – odjela za istrage i upravljanje rizikom u područnim carinskim uredima; – službi za carinski prekršajni postupak u područnim carinskim uredima; – odjela za prodaju robe u područnim carinskim uredima; – službi za nadzor u carinskim uredima i – službi za robno granične procedure u carinskim uredima, u okviru poduzimanja carinskih mjera za provedbu prava intelektualnog vlasništva. U smislu ove Upute pod pojmom "carinski ured" podrazumijeva se, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 11., Zakona o provedbi carinskih propisa Europske unije (Narodne novine br. 54/13.) bilo koja ustrojstvena jedinica Carinske uprave koja u okviru svoje nadležnosti postupa prema robi i ovlaštena je utvrđivati sumnju u povredu prava intelektualnog vlasništva i pokrenuti, voditi i okončati odgovarajući postupak u okviru carinske provedbe prava intelektualnog vlasništva. Uvjeti pod kojima Carinska uprava poduzima mjere u vezi s robom koja je predmet carinskog ...