Zbog jedinstvenog postupanja u radu pri podnošenju godišnjih prijava poreza na dohodak za 2008. članova posade brodova u međunarodnoj plovidbi (dalje u tekstu: pomorci), daje se sljedeća uputa:

1. Obveza podnošenja godišnje porezne prijave

U skladu s člankom 128. stavkom 3. Pomorskog zakonika (Narodne novine br. 181/04., 76/07. i 146/08.), član posade broda u međunarodnoj plovidbi nema obvezu obračuna i plaćanja predujma poreza na dohodak prema primicima ostvarenima po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi ostvarenima tijekom godine, a obvezan je podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak, sukladno odredbama propisa o porezu na dohodak, bez obzira na broj dana provedenih na brodu u međunarodnoj plovidbi.

2. Rok podnošenja godišnje porezne prijave

Godišnja prijava poreza na dohodak za 2008. podnosi se, u skladu s člankom 42. stavkom 2. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04. i 73/08.; dalje u tekstu: Zakon) i člankom 101. stavkom 2. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/86., 53/91., Odluka USRH 103/96.), najkasnije do 2. ožujka 2009.

Ako se pomorac na dan isteka Zakonom propisanog roka za podnošenje godišnje porezne prijave nalazi, zbog obavljanja ugovorenog rada, na brodu u ...