Na temelju odredbi čl. 6., t. 7. i 15. Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine br. 67/01., 70A/01. i 94/01.), a radi jedinstvenog postupanja u primjeni odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine br. 153/02.), dajemo uputu o načinu postupanja pri utvrđivanju prava na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina građana koji kupnjom prve nekretnine rješavaju vlastito stambeno pitanje.

 

I. ISPRAVE POTREBNE ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA POREZA NA PROMET NEKRETNINA Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina propisana su opća oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina građana koji kupnjom prve nekretnine (stan, kuća, zemljište, novosagrađene nekretnine u dijelu koji čini vrijednost zemljišta i iznos naknade za komunalno uređenje zemljišta prema odluci mjerodavnih tijela) rješavaju vlastito stambeno pitanje. Za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina propisani su uvjeti koje građanin, kao i članovi njegove uže obitelji moraju kumulativno zadovoljiti, dok se članovima uže obitelji u smislu ovog Zakona smatraju bračni drug ...