Pravilnik o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba, i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza - Uputa o načinu utvrđivanja godišnjeg paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak

 

Na temelju odredbi čl. 6. toč. 7. i 15. Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine br. 67/01., 70A/01., 94/01. i 177/04.), a radi jedinstvenog postupanja u primjeni odredbi Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., dalje: Zakon) i Pravilnika o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova koje će se paušalno oporezivati, o visini paušalnog poreza i načinu plaćanja paušalnog poreza (Narodne novine br. 48/05., dalje: Pravilnik), dajemo uputu o načinu postupanja pri utvrđivanju godišnjeg paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak. Pravilnikom se uređuju bitna pitanja u vezi s paušalnim oporezivanjem građana i to: 1. Obveznici plaćanja godišnjeg poreza u paušalnom iznosu, 2. Način utvrđivanja godišnjeg paušalnog poreza na dohodak, 3. Plaćanje godišnjeg paušalnog poreza na dohodak, 4 ...