1. PODRUČJE PRIMJENE Izjava dobavljača koristi se kao dokaz o podrijetlu u unutarnjoj trgovini unutar EU i u trgovini sa Turskom (za robu koja spada pod Carinsku uniju), a također koristi se i za robu koja je podvrgnuta  obradi ili preradi, a još nije stekla podrijetlo u trgovini sa EEA¹, MAGREB zemljama²  i u unutarnjoj trgovini unutar EU. Izjava dobavljača u EU-u služi kao dokaz i to: * pri podnošenju zahtjeva za izdavanje dokaza o podrijetlu (potvrde o prometu robe i izjave na računu), u skladu s odredbama kojima se uređuje preferencijalna trgovina između EU-a i određenih zemalja, * pri podnošenju zahtjeva za stjecanje statusa ovlaštenog izvoznika za podrijetlo, te * pri dokazivanju točnosti, ispravnosti i vjerodostojnosti izdanih dokaza o podrijetlu u naknadnim provjerama koje provode carinski organi. Izjava dobavljača koja se koristi s Turskom u trgovini industrijskim proizvodima i prerađenim poljoprivrednim proizvodima (u trgovini robom koja spada pod carinsku uniju) služi kao dokaz: * pri podnošenju zahtjeva za izdavanje dokaza o podrijetlu (potvrde o prometu robe (EUR.1,  EUR-MED) i izjave na računu EUR.1 i EUR-MED u skladu s odredbama ugovora o slobodnoj trgovini, koje su zaključile EU i ...