Ovom Uputom dodatno se pojašnjava uporabu pojednostavnjenog postupka provoza Unije/zajedničkog provoznog postupka uz uporabu statusa ovlaštenog pošiljatelja s naglaskom na uporabu statusa ovlaštenog pošiljatelja u prijelaznom periodu tj. od 01. svibnja 2016. do datuma puštanja u uporabu nadogradnje NCTS sustava u skladu sa svim zahtjevima Carinskog zakonika Unije.

1. Opće odredbe Osobama koje žele staviti robu u postupak provoza Unije/zajednički postupak provoza bez podnošenja robe otpremnom carinskom uredu može se, na njihov zahtjev, odobriti status ovlaštenog pošiljatelja. Pravnu podlogu za primjenu statusa ovlaštenog pošiljatelja čine sljedeći propisi: - Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije (Sl. list L 269, 10. listopada 2013.- u daljnjem tekst: Zakonik ili CZU) i sve njene izmjene i dopune (čl. 89.-100., 210., 226.-236.); - Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2015/2446 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (Sl. list L 343/1, 29. prosinca 2015.- u daljnjem tekstu: Delegirana uredba ili DUCZU) i sve njene izmjene i dopune, (čl. 191.-193.); - ...