Izmjena Upute o načinu i uvjetima postupanja te deklariranju podataka pri uvozu predmeta opće uporabe - Izmjena br. 1. Upute br. 59/16 (link)

Ovom se uputom detaljnije pojašnjava način i uvjeti postupanja prilikom uvoza predmeta opće uporabe, te način deklariranja podataka u uvoznoj carinskoj deklaraciji. 1. Pravna osnova: Propisi kojima je reguliran uvoz predmeta opće uporabe su: - Uredba (EU) br.952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije (Sl. list L 269, 10.10.2013.) i sve njene izmjene i dopune, (dalje u tekstu CZU); - Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2015/2446 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (Sl. list L 343/1, 29.12.2015.) i sve njene izmjene i dopune; - Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2015/2447 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (Sl. list L  343/558, 29.12.205.); - Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2016/341 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prijelaznih pravila za određene odredbe Carinskog zakonika ...