1. OPĆE ODREDBE Ovom Uputom  pojašnjava  se način postupanja  kada se u okviru  postupka unutarnje  proizvodnje koristi istovrijedni BIJELI ŠEĆER, tarifne oznake 1701 99 10, umjesto uvoznog šećera iste tarifne oznake. Mogućnost   korištenja  istovrijedne  robe  u  okviru  postupka  unutarnje  proizvodnje   propisana je odredbom članka 115.Carinskog  zakonika Zajednice (u daljnjem tekstu: CZZ) i člancima 541.,  543. i 545.Uredbe za provedbu Carinskog zakonika Zajednice (u daljnjem tekstu: UPCZZ). Uporaba istovrijednog šećera u okviru postupka unutarnje proizvodnje podrazumijeva da se u postupku unutarnje  proizvodnje umjesto  uvoznog   šećera  koristi  šećer  Zajednice  za  proizvodnju dobivenih proizvoda, a uvozni šećer  se uvozi uz oslobođenja  od plaćanja  uvoznih davanja. Nakon izvršenih proizvodnih radnji, dobiveni proizvodi moraju biti izvezeni.

2. UVJETI KORIŠTENJA ŠEĆERA KAO ISTOVRIJEDNE  ROBE Bijeli  šećer  može  se  koristiti  kao  istovrijedna  roba ako  zadovoljava  definiciju  iz  Uredbe  (EU)  br. 1308/2013 Europskog  parlamenta i Vijeća od 17. prosinca  2013. godine o uspostavljanju  zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda  i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (u daljnjem tekstu: Uredba br ...