Vidjeti: Uputa br. 8/18 - Uputa za primjenu postupka unutarnje proizvodnje - pročišćena verzija (link).

Ovom Uputom propisuje se način postupanja prilikom podnošenja zahtjeva i izdavanje odobrenja posebnih postupaka, osim postupka provoza i smještaja u slobodnim zonama, za sva odobrenja koja se izdaju nakon 01.05.2016. godine. Način, uvjeti i mogućnosti korištenja odobrenja dobrenih prije 01.05.2016., regulirani su pojašnjenjem Carinske uprave, Kl.: 413-06/16-01/72 od 29.04.2016. godine. 1. Opće odrebe Propisi kojima se reguliraju posebni postupci su: - Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije (Sl. list L 269, 10. listopada 2013., u daljnjem tekstu: CZU) i sve njene izmjene i dopune (čl. 210. do 225.), - Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2015/2446 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća koje se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (Sl. list L 343/1, 29. prosinca 2015. - u daljnjem tekstu: DUCZU) i sve njene izmjene i dopune (čl. 258. do 271.), - Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2016/341 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu prijelaznih pravila za ...