1. UVODNE ODREDBE Nastavno na Uputu o posebnostima prodaje oduzetih ili ustupljenih trošarinskih proizvoda (alkohola i alkoholnih pića te duhanskih prerađevina), br. 13/14 od dana  25. 07. 2014. godine (link) i u skladu s njome, ovom Uputom se uređuju posebnosti prodaje oduzetog duhana neposrednom pogodbom. Oduzeti duhan se prodaje neposrednom pogodbom, i to: - duhan koji je pogodan za obradu kao sirovina od strane obrađivača duhana (duhan koji ima konzistenciju lista): pravnoj osobi koja je registrirana za obradu duhana u smislu propisa o duhanu; - duhan koji je pogodan za preradu radi proizvodnje sitno rezanog duhana (duhan koji ima konzistenciju usitnjenog duhana): ovlaštenom držatelju trošarinskog skladišta-proizvođaču sitno rezanog duhana. Popis navedenih osoba koje mogu sudjelovati u postupku prodaje neposrednom pogodnom nalazi se u Prilogu 1 ove Upute i njezin je sastavni dio. Predmetno postupanje se, ovisno o pravnom statusu robe i mjerodavnosti primjene odgovarajućih propisa u prethodnom postupku u kojemu je roba oduzeta ili ustupljena,  u bitnome temelji na odredbi: - članka 9. stavka 1. točke 1. podstavka 2., članka 9. stavka 2. i članka 35. Pravilnika o postupanju s oduzetom i ustupljenom robom (Narodne novine br. 78/13 ...