Ovom se uputom detaljnije pojašnjava postupanje s poštanskim pošiljkama koje pristižu ili se otpremaju u poštanskom prometu u okviru redovnog ili pojednostavljenog carinskog postupka u skladu u aktima Svjetske poštanske unije. Uputa definira postupke u kojima se Hrvatska Pošta d.d. smatra deklarantom i po potrebi carinskim dužnikom. Ako postupak s poštanskim pošiljkama nije drugačije definiran u ovoj uputi, carinski se postupci provode prema uputama kojima su uređeni uvozni i izvozni postupci. Uputa opisuje načine postupanja primjenjive u prijelaznom razdoblju odnosno do datuma početka primjene elektroničkog sustava uvoza nadograđenog sukladno zahtjevima za primjenu odredbi Carinskog zakonika Unije.

1. Pravna osnova Pravna osnova se temelji na sljedećim propisima: - Uredba (EU)  br. 952/2013  Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije  (Sl. list L 269, 10. listopada 2013.- dalje u tekstu: CZU) i sve njene izmjene  i dopune; - Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2015/2446 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (Sl. list L 343/1, 29. prosinca 2015.- u daljnjem u tekstu: DUCZU) i sve njene ...