Ovom se Uputom detaljnije pojašnjava postupak izdavanja odobrenja gospodarskim subjektima za sastavljanje priloženih isprava za standardne carinske deklaracije kojima se potvrđuje vaganje svježih banana te opisuje nadležnost i postupak utvrđivanja neto težine svježih banana prije njihovog puštanja u slobodni promet.

1. Opće odredbe Uvjeti pod kojima Carinska uprava poduzima mjere kojima odobrava i ukida ovlaštenje za vaganje svježih banana gospodarskim subjektima uključenim u uvoz, prijevoz, skladištenje ili rukovanje bananama,  carinsko postupanje prilikom puštanja banana u slobodni promet kao i vođenje popisa osoba ovlaštenih za vaganje, propisani su odredbama: - Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije (Sl. list L 269, 10. listopada 2013.- dalje u tekstu: CZU) i sve njene izmjene i dopune; - Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2015/2446 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (Sl. list L 343/1, 29. prosinca 2015.- u daljnjem tekstu: DUCZU) i sve njene izmjene i dopune (čl. 155-157.); - Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2015/2447 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ...