Ova se Uputa primjenjuje se pri uvozu određenih proizvoda iz sektora vina za koje je puštanje u slobodni promet uvjetovano podnošenje posebnih isprava koje prate pošiljku vinskih proizvoda ili za koje je propisana zabrana prerade u Uniji.

1. Zakonska osnova

1.1 Carinsko zakonodavstvo Pravila postupanja koja se primjenjuju pri uvozu robe iz trećih zemalja uređuju sljedeći carinski propisi: - Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (Sl. list L 269/10.10.2013., u daljnjem tekstu: CZU) i sve njene izmjene i dopune, - Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 od 28. srpnja 2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o detaljnim pravilima koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (Sl. list L 343/29.12.2015., u daljnjem tekstu: DUCZU) i sve njene izmjene i dopune, - Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 od 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (Sl. list L 343/29.12.2015., u daljnjem tekstu: PUCZU) i sve njene izmjene i dopune ...