1. OPĆE ODREDBE Radi odgovarajuće provedbe carinskog postupka puštanja robe u slobodan promet i ujednačenog postupanja nadležnih carinskih ureda kod ostvarivanja oslobođenja od plaćanja uvoznih davanja temeljem niže navedenih propisa Europske unije i Republike Hrvatske, ovom uputom se detaljnije uređuju carinske procedure temeljem kojih se roba pri puštanju u slobodan promet oslobađa od plaćanja carine, te poreza na dodanu vrijednosti i trošarine, kada je to predviđeno Zakonom o porezu na dodanu vrijednost i Zakonom o trošarinama. Pravna osnova se temelji na sljedećim propisima: - Uredba Vijeća Europske unije br. 1186/2009 od 16. studenoga 2009. o uspostavi sustava oslobođenja od Carina u Zajednici (Kodificirana inačica Sl. list 324, 10.12.2009. – u daljenjem tekstu Uredba Vijeća br. 1186/2009), - Pravilnik o ostvarivanju prava na oslobođenje od carine (Narodne novine br. 93/13), - Uredba Komisije (EEZ) br. 3915/88 od 15. prosinca 1988. o odredbama za provedbu članka 63.c Uredbe Vijeća Europske unije br. 1186/2009 od 16. studenoga 2009. o uspostavi sustava oslobođenja od carina u Zajednici. (Sl. list 347, 16.12.1988.), - Provedbena uredba Komisije (EU) br. 80/2013 od 31. siječnja 2012. o uspostavi popisa bioloških ili kemijskih tvari propisanih ...