Ovom Uputom propisuje se provedba pojednostavnjenih postupaka deklariranja pri uvozu i izvozu, te uvjeti za izdavanje odobrenja za uporabu tih pojednostavnjenja s posebnim osvrtom na uporabu tih pojednostavnjenja u prijelaznom periodu do uspostave/dorade potrebnih aplikacija predviđenih Provedbenom odlukom EK 2014/255 i to: - pojednostavnjenje deklaracije, - unos u evidencije deklaranta, - centraliziranog carinjenja, - samoprocjene. 1. Opće odredbe Propisi kojima se regulira primjena ovih postupaka su: - Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije (Sl. list L 269, 10.10.2013.- dalje u tekstu: Zakonik ili CZU) i sve njene izmjene i dopune, - Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2015/2446 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća koja se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (Sl. list L 343/1, 29.12.2015. - dalje u tekstu Delegirana uredba ili DUCZU), - Provedbena uredba Komisije (EU) br. 2015/2447 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (Sl. list L 343/558, 29.12.2015. - dalje u tekstu: Provedbena uredba ili PUCZU), - Delegirana uredba Komisije (EU) br. 2016/341 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ...