Ovom Uputom navode se pravila postupka osiguravanja kontinuiteta poslovanja u situacijama kada carinski informacijski sustav ili informacijski sustav za gospodarstvenike nije dostupan. Uputu se koristi zajedno sa Priručnikom o provozu TAXUD/A2/TRA/003/2016-HR dostupnim na mrežnoj stranici Carinske uprave Republike Hrvatske.

1. Opće odredbe Postupak osiguravanja kontinuiteta poslovanja propisan je odredbama: - Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije (Sl. list L 269, 10.10.2013.; dalje u tekstu: CZU) i sve njene izmjene i dopune; (čl. 6. st. 3. točka (b); - Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 2015/2446 o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća koje se odnose na pojedine odredbe Carinskog zakonika Unije (Sl. list L 343/1, 29.12.2015.; dalje u tekstu DUCZU) i sve njene izmjene i dopune; - Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2015/2447 od 24.11.2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (Sl. list 343, 29.12.2015.; dalje u tekstu PUCZU) i sve njene izmjene i dopune; - Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/341 od 17.12.2015. o dopuni Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog ...