Navodite da imate prebivalište i stalan posao u Republici Hrvatskoj i da namjeravate uzeti u najam na godinu dana automobil koji je u vlasništvu tvrtke iz Slovačke i koji je tamo registriran odnosno ima EU tablice. Nadalje, ističete da ste čitajući web stranicu Carinske uprave došli do zaključka da se prije ulaska automobila u RH, o tome mora obavijestiti Carinska uprava putem e-maila te da se zatim podnosi prijava za plaćanje posebnog poreza (trošarine) koji se može platiti i razmjerno trajanju ugovora o najmu. Pitate, možete li nakon dobivanja poreznog rješenja i plaćanja obračunatog posebnog poreza na motorna vozila na razdoblje od jedne godine, upravljati tim vozilom sa stranim registarskim oznakama ili ga morate registrirati na hrvatske registarske oznake kako je i navedeno na službenim stranicama Carinske uprave. Prema čl. 14. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 15/13., 108/13. i 115/16.), fizička ili pravna osoba s prebivalištem ili sjedištem u RH koja unajmi motorno vozilo registrirano u drugoj državi članici EU-a radi uporabe na cestama u RH u trajanju dužem od 15 dana obvezna je prijaviti se Carinskoj upravi elektroničkim putem na adresu motorna.vozila-ulaz@carina ...