Temeljem vašeg upita od 1. rujna 2009. godine, kojim ste zatražili odgovor u svezi polaganja bankovne garancije kao instrumenta osiguranja plaćanja carinskog duga u carinskom postupku, u nastavku dajemo sljedeći odgovor.

Odredbe o osiguranju za namirenje carinskog duga, uključujući polaganje, prihvaćanje i druge radnje sa bankovnim garancijama položenim u carinskom postupku, propisani su člancima 192. do 203. Carinskog zakona (Narodne novine br. 78/99., 94/99., 117/99., 73/00., 92/01., 47/03., 140/05., 138/06., 60/08. i 45/09.), te člancima 446. do 463. Uredbe za provedbu Carinskog zakona (Narodne novine br. 161/03., 5/07., 70/08. i 76/09.). Također, zasnivanje odnosa i ostvarivanje prava i obveza iz ugovornih odnosa regulirani su Zakonom o obveznim odnosima (Narodne novine br. 35/05. i 41/38.), pri čemu su člancima 1039. do 1043. regulirane bankarske garancije na poziv.

Sukladno carinskim propisima, jedan od instrumenta osiguranja carinskog duga je i bankovna garancija, koju Carinska uprava može prihvatiti pod uvjetom da je izdana od banke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, te da sadrži sve podatke propisane člankom 460. Uredbe za provedbu carinskog zakona. Ovjerom položene bankovne garancije Carinska uprava donosi odluku o prihvaćanju garancije, a carinski dužnik se može pozvati na tu bankovnu garanciju u carinskom postupku sljedeći radni ...