Gdje se mogu dobiti uplatni računi općine/grada, a radi pravilnog usmjeravanja predujma poreza na dohodak i prireza? Člankom 52. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04., 73/08., 80/10., 114/11. i 22/12.), propisano je da predujam poreza na dohodak od osiguranja obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji primitka, istodobno s isplatom, kao porez po odbitku i to od osnovice primitka u visini uplaćenih porezno priznatih premija osiguranja, odnosno u visini isplaćene svote ako je manji od uplaćenih premija osiguranja te u visini uplaćenih premija osiguranja na koje se ne plaća porez na dohodak sukladno članku 10. točki 17. Zakona, po stopi od 12%, bez priznavanja osobnog odbitka iz članka 36. Zakona. Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07., 73/08. i 25/12.) propisano je da se prirez porezu na dohodak plaća po stopi koju utvrdi općina ili grad i pripada općini ili gradu na području kojih je prebivalište ili uobičajeno boravište obveznika prireza. Člankom 38. Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 147/08. i 18/11.) propisano je što se smatra prebivalištem ili uobičajenim boravištem. Sukladno odredbama navedenog ...