Navodite namjeru isporučivanja potpuno denaturiranog alkohola (denaturiranog prema čl. 72. Pravilnika o trošarinama) iz Mađarske u Republiku Hrvatsku te u svezi s tim postavljate pitanje o zakonitoj proceduri. Sukladno čl. 19. st. 10. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 22/13., 32/13., 81/13., 100/15. i 120/15.) kretanje potpuno denaturiranog alkohola između Republike Hrvatske i drugih država članica dozvoljeno je samo uz PPTD (pojednostavljeni papirnati prateći trošarinski dokument). Pri tome se potpuno denaturiranim alkoholom smatra alkohol koji je denaturiran u skladu sa čl. 72. st. 1. i 2. Pravilnika o trošarinama (Narodne novine br. 131/15. i 45/16.) koji određuje da: (1) Potpuno denaturirani alkohol iz čl. 63. Zakona koji se proizvodi u Republici Hrvatskoj ili se uvozi u Republiku Hrvatsku mora biti onečišćen sljedećim sredstvima u propisanim količinama, na hektolitar apsolutnog alkohola – etanola: tri litre izopropilnog alkohola (IPA), tri litre mediletilketona (MEK), jedan gram denatonijum benzoata. (2) Potpuno denaturiranim alkoholom iz čl. 63. Zakona smatra se i alkohol koji se unosi iz druge države članice i koji je potpuno denaturiran propisanim sredstvima za denaturiranje u skladu s uvjetima druge države članice, a koji su objavljeni u Uredbi Komisije (EZ) br. 3199/93 ...