Obratio nam se knjigovodstveno-računovodstveni servis s pitanjem o knjiženju unosa nekretnina u temeljni kapital društva, u postupku dokapitalizacije. Trgovački sud u Sisku upisao je povećanje temeljnog kapitala društva u vrijednosti koja je manja od procijenjene vrijednosti nekretnina za iznos upisanog založnog prava na ime obveza za dugoročne kredite, tj za oko 30% ukupne vrijednosti nekretnina. Tako su u poslovnim knjigama u aktivi iskazane nekretnine po procijenjenoj vrijednost, a u pasivi na kontu temeljnog kapitala iznos koji je upisan u registru trgovačkog suda, a razlika (iznos založnog prava), na kontu kapitala koji nije upisan. Postoji dvojba je li takovo iskazivanje neupisanog kapitala u redu ili se treba iskazati na kontu rezervi. Nastavno dajemo mišljenje. Prema članku 5. stavak 1. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine br. 177/04., 90/05. i 57/06.), osnovica poreza na dobit je dobit koja se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, povećana i smanjena prema odredbama toga Zakona, U članku 33. istoga Zakona propisano je da se porezna osnovica utvrđuje na temelju podataka evidentiranih u poslovnim knjigama koje se vode u skladu s propisima o računovodstvu i financijskim izvješćima koja se ...