Upit vezano za unos čajeva iz Europske unije. Pitate jesu li čajevi od kamilice i od voća pakirani u filtar vrećice predmet oporezivanja odnosno podliježu li plaćanju posebnog poreza na bezalkoholna pića. Prema čl. 4. st. 1. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Narodne novine br. 72/13.), predmet oporezivanja su kava i bezalkoholna pića koji se stavljaju na tržište Republike Hrvatske, a st. 3. istoga članka Zakona propisano je da se bezalkoholnim pićima u smislu predmetnog Zakona smatraju proizvodi navedeni u t. 1. – 4. ovoga stavka, osim proizvoda koji se sukladno posebnim propisima smatraju hranom za posebne prehrambene potrebe ili dodacima prehrani. Budući da predmetni čajevi ne spadaju niti u jednu vrstu proizvoda navedenih u čl. 4. st. 3. t. 1. – 4. Zakona, isti nisu predmet oporezivanja odnosno ne podliježu plaćanju posebnog poreza na bezalkoholna pića.

...