Na upit Udruge roditelja djece s posebnim potrebama Put u život o pravu na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina odnosno o plaćanju poreza na promet nekretnina ako se nekretnina kupuje od građana ili od poduzeća, a iz sredstava donacije, u nastavku odgovaramo. Prema čl. 11., st. 1. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine br. 69/97., 26/00. i 153/02.) porez na promet nekretnina ne plaćaju Republika Hrvatska i jedinice lokalne samouprave i uprave, tijela državne vlasti, javne ustanove, zaklade i fondacije, Crveni križ i slične humanitarne udruge osnivane na temelju posebnih propisa. Prema čl. 4. Zakona predmet oporezivanja je promet nekretnina, dok se prometom nekretnina smatra svako stjecanje vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj. Prometom nekretnina ne smatra se stjecanje novosagrađenih građevina koje se oporezuje prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost. Novosagrađenim građevinama smatraju se građevine ili njihovi dijelovi koji su sagrađeni, isporučeni ili plaćeni nakon dana početka primjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Shodno navedenom, Zakonom o porezu na promet nekretnina taksativno su navedena oslobođenja od plaćanja poreza na promet nekretnina. Kako za Udrugu roditelja djece s posebnim potrebama Put u život nije propisano oslobođenje od plaćanja poreza na promet ...