Udruga Hrvatski laboratorij »C.« osnovana je sukladno odredbi članka 10. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 88/01.), a u okviru svoje djelatnosti organizira savjetovanja, seminare i predavanja za svoje članove prema članku 9. Statuta udruge. Troškovi vezani uz organizaciju seminara, savjetovanja i predavanja financiraju se putem kotizacije koju »C.« naplaćuje od svojih članova. Postavljeno je pitanje da li su obvezni obračunati porez na dodanu vrijednost na kotizacije u slučaju da po toj osnovi ostvare prihod veći od 85.000,00 kuna.

Prema članku 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 47/95. do 76/07.), predmet oporezivanja porezom na dodanu vrijednost su isporuke svih vrsta dobara i sve obavljene usluge u tuzemstvu uz naknadu koje poduzetnik izvrši baveći se svojom gospodarskom ili drugom djelatnosti.

Poduzetnik, a time i porezni obveznik je, prema odredbama članka 2. stavak 3. i članka 6. stavak 1. točka 1., a u vezi s odredbom članka 22. stavak 1. Zakona, svaka pravna ili fizička osoba koja samostalno i trajno obavlja djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda, ako je od obavljenih isporuka dobara i usluga u prethodnoj kalendarskoj godini, nakon odbitka vrijednosti isporuka koje su prema članku 11. Zakona ...