Ispostava Zagreb VI - za nekretnine postavila je upit podliježu li plaćanju poreza na nasljedstva i darove udjeli u otvorenom investicijskom fondu koji se stječu na temelju pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju. Na postavljeni upit u nastavku odgovaramo. Prema članku 6. stavak 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 117/93., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02. i 147/03.) porez na nasljedstva i darove plaća se na gotov novac, novčane tražbine i vrijednosne papire (vrijednosnice) te na pokretnine ako im je pojedinačna tržišna vrijednost veća od 50.000,00 kuna na dan utvrđivanja porezne obveze. Prema članku 31. stavak 2. Zakona o investicijskim fondovima (Narodne novine br. 107/95., 12/96. i 114/01.) dokumenti o udjelu otvorenog fonda neograničeno su prenosivi vrijednosni papiri i glase na ime. Shodno navedenom kako su prema odredbama Zakona o investicijskim fondovima dokumenti o udjelu otvorenog fonda vrijednosni papiri, udjeli u investicijskim fondovima koji se stječu na temelju pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju predmet su oporezivanja porezom na nasljedstva i darove kao vrijednosni papiri.

...