Tumačenje prekršajnih odredbi Zakona o posebnom porezu na motorna vozila odnosno ispravnu primjenu u konkretnom predmetu i navodite kako je čl. 25. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine br. 115/16.) propisano da je trgovac rabljenim motornim vozilima bio u obvezi sastaviti zapisnik s popisom motornih vozila koja ima na stanju zaliha na dan stupanja na snagu ovoga Zakona i dostaviti ga nadležnom carinskom uredu prema svom sjedištu do 31. siječnja 2017. te da je bio dužan podnijeti poreznu prijavu u roku od 15 dana od dana prodaje vozila namijenjenog za uporabu na cestama u Republici Hrvatskoj radi obračuna i plaćanja posebnog poreza, a najkasnije do 1. lipnja 2017. Nadalje navodite da ste kontrolom dostavljenih zapisnika s popisom motornih vozila na stanju zaliha do 31.12.2016. utvrdili da se određeni trgovci nisu pridržavali propisanog (nisu podnijeli porezne prijave) i da je za iste potrebno pokrenuti prekršajne postupke te niste sigurni o kojem se prekršaju radi i sugerirate da se radi o prekršaju iz čl. 27. t. 2. ili 12. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila. Mišljenja smo da se radi o ...