​Glede Vašeg upita o statusu ugovora sklopljenih prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi i to na neodređeno vrijeme s rokom plaćanja koji prelazi 60 dana, kao i onih sklopljenih prije 1. listopada 2012. godine, navodimo da je člankom 59. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine br. 81/13.), propisano da se odredbe Zakona ne primjenjuju na poslovne transakcije sklopljene prije stupanja Zakona na snagu ukoliko su isporuka robe ili pružanje usluge nastupili prije toga dana. Dakle, novi rokovi ispunjenja ali i posljedice za kašnjenje, primjenjuju se na poslovne transakcije sklopljene nakon 30.6.2013., kada su stupile na snagu izmjene Zakona ili na poslovne transakcije sklopljene ranije kod kojih isporuka robe ili usluga nastupa nakon tog datuma. Vezano za upit da li se kamate na zakašnjela plaćanja moraju obračunavati za svaki pojedinačni račun u trenutku naplate ili se kamate mogu obračunavati na kraju godine pojedinačno po kupcu za sve račune koji su plaćeni sa zakašnjenjem u toj godini, odgovaramo da Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine br. 108/12., 144/12., 81/13., 112/13.), regulira ...