Glede Vašeg upita oznaka Broj: AK-1100-146/2013 vezano za tumačenje odredbi Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine br. 108/12., 144/12., 81/13., 112/13.), odgovaramo kako slijedi;

 

1. Da li je moguće dati Izjavu o odricanju od prava na odvojeno namirenje i nakon podnošenja prijave potraživanja, a ako da, do kada najkasnije? Da li je moguće tu Izjavu dati za svaki plan restrukturiranja zasebno tj. kada se izjava o odricanju od prava na odvojeno namirenje daje u odnosu na točno određeni plan restrukturiranja, pa on ne bude izglasan, da li se vjerovnik u odnosu na novopredloženi plan restrukturiranja može izjasniti da se ne odriče prava na odvojeno namirenje i obrnuto? Da li je moguće povući jednom danu Izjavu o odricanju i ako da, do kada najkasnije? Člankom 59. Zakona uređeno je pitanje do kojeg trenutka razlučni vjerovnik (koji je pravovremeno prijavio tražbinu ili koju tražbinu je dužnik iskazao u izvješću), može dati izjavu o odricanju od prava na odvojeno namirenje. Navedena izjava može se dati tijekom trajanja postupka predstečajne nagodbe, ali najkasnije do ročišta za glasovanje o planu financijskog i operativnog restrukturiranja. Kako ...