Porezna uprava, Središnji ured zaprimila je Vaš upit u kojemu je zatraženo tumačenje na koga se odnose prekršajne odredbe Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine br. 108/12., 144/12., 81/13., 112/13.; dalje u tekstu: Zakon), odnosno da li se odredba članka 88. Zakona primjenjuje samo na subjekte nadzora navedene u članku 86.a. Vezano za predmetno pitanje u nastavku odgovaramo. Potrebno je istaknuti kako Zakon uređuje materiju koja pripada različitim područjima i granama prava. U svom sadržaju Zakon uređuje financijsko poslovanje poduzetnika, rokove ispunjenja novčanih obveza i pravne posljedice zakašnjenja s ispunjenjem u cilju suzbijanja zakašnjenja s ispunjenjem novčanih obveza, poslovanje poduzetnika u uvjetima nelikvidnosti, postupak predstečajne nagodbe te financijski nadzor trgovačkih društava i pravnih osoba s javnim ovlastima. Novčane obveze čije plaćanje se uređuje ovim Zakonom jesu one obveze koje su nastale iz ugovora što ih sklapaju poduzetnici među sobom u obavljanju njihovih djelatnosti te obveze iz ugovora sklopljenih između poduzetnika i osoba javnog prava. Odgovornost za prekršaj je posljedica koja proizlazi iz zakašnjenja dužnika novčane obveze koji je ne podmiri u ugovorenom odnosno zakonskom roku. Prekršajne odredbe Zakona sadržane su u glavi VI. i ...