Od Agencije "A" primili smo slijedeći upit: mogu li se odredbe o neoporezivoj isplati pomorskog dodatka analogno primijeniti na radnike Agencije odnosno posadu ukrcanu na riječni brod koji je Vlada RH dala na korištenje Agenciji, a brod će ploviti unutarnjim vodama - Dunavom, Dravom i Savom? Budući da posada ukrcana na navedeni riječni brod radi pod istim uvjetima kao pomorci na moru, Agencija smatra da bi se i na njihove radnike trebalo primjenjivati pomorski dodatak kao neoporezivi dio primitka. Člankom 10. stavkom 1. točkom 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika i fizičkih osoba iz članka 14. stavka 1. Zakona po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka, odnosno plaće, do propisanih iznosa. Odredbama članka 13. stavka 1.12. točke 17. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05.) propisano je da se primici po osnovi naknada, potpora, nagrada, dnevnica i otpremnina smatraju primicima od nesamostalnog rada ako prelaze propisane iznose. Svi drugi primici koji nisu navedeni u stavcima 2. i 3. ovoga članka smatraju se oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ...