Primili smo slijedeći upit: mogu li se odredbe o neoporezivoj isplati pomorskog dodatka primijeniti na pomorce koji plove u kategorijama plovidbe koje se shodno Naredbi o kategorijama plovidbe pomorskih brodova (Narodne novine br. 46/06.) smatraju nacionalnom plovidbom, na primjer pomorci i ribari koji plove teritorijalnim morem, unutarnjim morskim vodama, zaštićenim područjima unutarnjih morskih voda te povezanim lučkim bazenima koji predstavljaju jedinstvenu geografsku i prometnu cjelinu, lukama i zaljevima Republike Hrvatske. Člankom 10. stavkom 1. točkom 9. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine br. 177/04.) propisano je da se porez na dohodak ne plaća na primitke radnika i fizičkih osoba iz članka 14. stavka 1. Zakona po osnovi naknada, potpora i nagrada koje im isplaćuje poslodavac i isplatitelj) primitka, odnosno plaće, do propisanih iznosa. Odredbama članka 13. stavka 1. i 2. točke 17. i 18. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine br. 95/05.) propisano je da se primici po osnovi naknada, potpora, nagrada, dnevnica i otpremnina smatraju primicima od nesamostalnog rada ako prelaze propisane iznose. Svi drugi primici koji nisu navedeni u stavcima 2. i 3. ovoga članka smatraju se oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada u ukupno isplaćenom iznosu. Neoporezivim primicima ...