Postavljate pitanje: „kakve uvjete moraju ispunjavati posude, spremnici i boce da bi se smatrale zakonitim mje­rilima i/ili pretpakovinama?“ Članak 72. st. 3. Zakona o trošarinama (Narodne novine br. 106/18. i 121/19.) propisuje da proizvodno-skladišni pro­stor male destilerije mora biti opremljen zakonitim mjeri­lima i/ili pretpakovinama (posude, spremnici, boce). Uvjeti koje moraju ispunjavati zakonita mjerila i/ili pretpakovine propisani su Zakonom o mjeriteljstvu (Narodne novine br. 74/14. i 111/18.). Tim Zakonom se između osta­log uređuje i stavljanje zakonitih mjera na tržište i na ras­polaganje na tržištu te uporabu, ovjeravanje mjerila, stav­ljanje pretpakovina na tržište i na raspolaganje na tržištu, mjeriteljski zahtjevi za pretpakovine i boce kao mjerne spremnike te mjeriteljska inspekcija. Sukladno čl. 41. Zakona o mjeriteljstvu na pretpakira­nim proizvodima koji se stavljaju na tržište i na raspola­ganje na tržištu mora biti vidljivo označena nazivna koli­čina punjenja u zakonskim mjernim jedinicama ili brojem komada ili na drugi način koji je propisan za označavanje količine punjenja određene pretpakovine. Za cjelovit uvid u trošarinsku regulativu upućujemo Vas na Internet stranice Carinske uprave (link).

...