U situacijama kada se carini roba koja dolazi iz trećih zemalja, a ujedno postoji i obveza plaćanja licence ili tantijema koji se za navedenu robu plaća nositelju licence/tantijema iz druge zemlje članice EU pojavile su se određene nejasnoće koji je potrebno rastumačiti. Tumačenje je dala Carinska uprava tekstom niže. Carinska vrijednost uvezene robe je njezina transakcijska vrijednost, a to je stvarno plaćena ili plativa cijena za robu prilikom prodaje radi izvoza na carinsko područje EU, po potrebi usklađena u skladu s člancima 32. i 33. Carinskog zakonika Zajednice. Nadalje, članak 32. Carinskog zakonika Zajednice navodi da se cijeni stvarno plaćenoj ili plativoj trebaju dodati (pod (c)) … tantijeme i licencijske naknade za robu koja se procjenjuje, a koje kupac izravno ili neizravno mora platiti kao uvjet prodaje robe koja se procjenjuje, ukoliko takve tantijeme ili naknade nisu uključene u stvarno plaćenu ili plativu cijenu. Prema gore navedenom slijedi da je deklarant dužan troškove licence koje plaća (ukoliko se odnose na robu i predstavljaju uvjet prodaje) uključiti u carinsku vrijednost robe koja se uvozi.
Prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost polazište za poreznu osnovicu pri uvozu dobara čini carinska vrijednost utvrđena prema carinskim propisima (čl. 35 ...


Cjelovit sadržaj dostupan je pretplatnicima.