Od društva »K.«, primili smo upit koji se odnosi na utvrđivanje tržišne vrijednosti proizvoda koje društvo kao poslodavac daje svojim radnicima. U upitu je navedeno da društvo prodaje proizvode iz uvoza i to isključivo putem veleprodaje te ima namjeru omogućiti svojim radnicima kupnju određenog broja proizvoda po nabavnoj cijeni ili po nabavnoj cijeni uvećanoj za uobičajenu maržu odnosno po cijeni po kojoj društvo prodaje te proizvode ključnim kupcima i distributerima. Postavljeno je pitanje što se smatra u tom slučaju tržišnom vrijednošću primitaka u naravi koji će se na taj način omogućavati radnicima. Nastavno odgovaramo. Člankom 36. Općeg poreznog zakona (Narodne novine br. 127/00., 86/01. – ispravak, 150/02.) propisano je da se vrijednost gospodarstvenog dobra procjenjuje prema tržišnoj cijeni, a tržišnom se cijenom smatra ona cijena koja bi se mogla postići u uobičajenom poslovnom prometu. Pri tome se neuobičajeni popusti u poslovanju ili osobni popusti ne uzimaju u obzir. Člankom 14. stavak 1. točka 1. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine  br. 177/04.) propisano je da se primicima od nesamostalnog rada smatraju svi primici koje poslodavac u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku po ...