​Sukladno članku 5. stavku 1. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine broj 177/04., 90/05., 57/06., 146/08. i 80/10.) porezna osnovica je dobit koja se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, uvećana i umanjena prema odredbama toga Zakona. Osnovica poreza na dobit iz članka 5. Zakona o porezu na dobit povećava se sukladno članku 7. stavku 1. točki 7. toga Zakona za kazne koje izriče mjerodavno tijelo. Odredbama članka 11. stavka 1. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine broj 95/05., 133/07., 156/08., 146/09. i 123/10.) utvrđeno je da se rashodima razdoblja za koje se utvrđuje porez (porezno razdoblje), sukladno članku 5. stavak 1. Zakona, smatraju smanjenja gospodarstvenih koristi u obliku odljeva ili iscrpljenja imovine ili stvaranja obveza koja imaju za posljedicu smanjenje kapitala a u svrhu povećanja prihoda odnosno dobiti. Prema članku 9. Zakona o porezu na dobit vrijednosna usklađenja po osnovi ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca za isporučena dobra i obavljene usluge, priznaju se kao rashod ako je od dospijeća potraživanja do kraja poreznog razdoblja proteklo više od 120 dana, a ista nisu naplaćena do petnaestog dana prije dana podnošenja porezne prijave. Svote ...